Publicador de continguts

Recerca

Es publiquen els primers resultats de COVID-SCORE, una eina per avaluar la percepció pública de la resposta a la pandèmia

En l'enquesta van participar més de 13.400 persones de 19 països durament colpejats per la pandèmia, incloent Espanya

06.10.2020
Foto: Clara Soler Chopo / Ajuntament de Barcelona

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) i altres institucions internacionals, ha desenvolupat una eina fàcil i fiable per avaluar com percep la població la resposta del seu govern enfront de la pandèmia de COVID-19 . Segons l'anàlisi dels primers resultats obtinguts en 19 països, el qüestionari COVID-SCORE pot ajudar els i les responsables de salut pública i altres prenedors de decisions a detectar i corregir errors en aspectes clau de la resposta d’un país, així com a avaluar tendències a mesura que la pandèmia evoluciona.

La resposta enfront de la pandèmia de COVID-19 ha variat considerablement entre països. Tot i que la majoria de governs han imposat una sèrie de mesures comuns, incloent restriccions de mobilitat, tancament de negocis, llocs de culte o escoles, i confinaments, ho han fet de manera i en temps diferents. Un element clau per determinar el curs d'una pandèmia és el grau de compliment d'aquestes mesures per part de la població, i això depèn alhora de diversos factors, com la confiança en el govern i la claredat de la informació proporcionada per les autoritats.

"Necessitem eines que ens permetin mesurar la percepció del públic a la resposta del govern en diferents àmbits, com la comunicació, o l'accés als serveis de salut i l'assistència social," comenta Jeffrey V. Lazarus. L'investigador d'ISGlobal va coordinar, en col·laboració amb col·legues internacionals, el desenvolupament de COVID-SCORE, un qüestionari de deu preguntes o ítems, en el qual les persones entrevistades han de qualificar aspectes clau de la resposta del govern a la pandèmia.

Un estudi publicat a la revista PLOS ONE valida la utilitat de l'eina i presenta els primers resultats obtinguts d’una enquesta realitzada al mes de juny amb més de 13.400 participants seleccionats aleatòriament a 19 països colpejats durament per la pandèmia. Les notes mitjanes atorgades per les persones enquestades van variar considerablement entre països: des dels 35,76 punts sobre un màxim de 100 registrats a Equador fins als 80,48 per a la Xina, el país on la resposta va ser valorada més positivament. Els països amb major puntuació van ser predominantment asiàtics, mentre que els de menor puntuació van ser llatinoamericans i europeus.

Com era d'esperar, la nota mitjana està fortament associada amb el nivell de confiança en el govern, tant el registrat en les respostes d'aquest estudi com l'estimat per un organisme independent (Wellcome Global Monitor).

"Sabem que l'adopció i compliment de mesures preventives depèn molt de la confiança que té la societat en els i les experts de salut pública, en els sistemes de salut i en la ciència", afirma Ayman El-Mogandes, degà de CUNY SPH. Inversament, una major mortalitat per COVID-19 o una major proporció de participants directament afectats per la malaltia es va correlacionar amb una menor nota mitjana per a aquest país.

La puntuació mitjana pels Estats Units, amb 773 enquestats, va ser de 50,57 punts sobre 100. La qüestió millor puntuada (3,16 sobre 5) va ser l'ajuda de govern pel que fa a ingressos, menjar i refugi durant la pandèmia; aquest fet es correspon amb el moment en què es va dur a terme l'enquesta, poc després que es distribuïssin els fons d'emergència inicials la primavera passada. En particular, Estats Units va ocupar el lloc 17 entre els 19 països enquestats pel que fa a la cooperació governamental amb altres països i organitzacions internacionals com l'OMS (3,03 sobre 5).

Espanya, amb 748 enquestats, va obtenir una nota mitjana de 44,68. L'ítem que va rebre major puntuació va ser el relatiu a la cooperació del govern amb altres països i organismes internacionals com l'OMS (amb una puntuació mitjana de 3,46 sobre 5), mentre que el pitjor qualificat va ser el d'accés a proves diagnòstiques COVID-19 gratuïtes i fiables en cas de tenir símptomes (2,09 sobre 5).

En tots els països, les qüestions relatives a la protecció i assistència a grups vulnerables i a l'ajuda per cobrir necessitats bàsiques d'ingressos, menjar i abric van obtenir una puntuació molt per sota de la mitjana, la qual cosa subratlla la necessitat d'atendre de manera particular a la població més vulnerable. L'atenció a la salut mental va ser l'assumpte amb la pitjor nota mitjana entre països.

"Aquesta eina és fàcil d'implementar i pot guiar autoritats i la comunitat científica en el disseny de mesures per fer front a la pandèmia", assenyala El-Mohandes. A més, es pot realitzar en diferents moments per avaluar la resposta a mesura que la pandèmia evoluciona.

 

Puntuacions mitjanes per país

Xina 80,48

Corea del Sud 74,54

Sudàfrica 64,62

Índia 63,88

Alemanya 61,32

Canadà 61,0

Singapur 57,55

Itàlia 51,71

Estats Units 50,57

França 49,2

Rússia 48,85

Regne Unit 48,66

Mèxic 46,48

Nigèria 46,32

Espanya 44,68

Suècia 42,07

Polònia 41,28

Brasil 36,35

Equador 35,76

Referència

Lazarus J, Ratzan S, Palayew A, Billari FC, Binagwaho A, Kimbali S, Larson HJ, Melegaro A, Rabin K, White TM, El-Mohandes A. COVID-SCORE: A global survey to assess public perceptions of government responses to COVID-19 (COVID-SCORE-10). PLOS ONE. Octubre 2020. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240011