El nostre compromís amb la igualtat de gènere

El nostre compromís amb la igualtat de gènere

La nostra organització està compromesa amb la igualtat de gènere i l'empoderament de totes les nenes i dones al món, en coherència amb la nostra raó de ser –corregir les desigualtats en salut de les diferents poblacions del planeta– i en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS 5): aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes.

ISGlobal es compromet a garantir que totes les persones a la institució, independentment de la seva identitat de gènere, tinguin accés a la igualtat de poder, recursos i oportunitats, i siguin tractades amb dignitat, respecte i equitat. Així mateix, ens comprometem amb la diversitat i la no-discriminació per raons d'origen, ètnia, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

La nostra institució compta amb una Comissió d'Equitat i Gènere des de l'any 2015, que té com a objectiu impulsar, desenvolupar i avaluar les accions del Pla d'Igualtat, així com crear consciència i centralitzar les iniciatives que sorgeixin sobre la igualtat i la diversitat de gènere dins de lorganització.

Pla d'Igualtat

El Pla d'Igualtat d'ISGlobal té com a finalitat articular accions que permetin garantir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones de forma real i efectiva, integrant el principi d'igualtat de manera transversal a la gestió de la institució.

Amb aquest Pla, ISGlobal contribueix al compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat, establert a partir de l'entrada en vigor de la LOIEMH l'any 2007, i del recent Reial decret llei 6/2019 de l'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a la feina.

Consulteu aquí el Pla d'Igualtat de Gènere d'ISGlobal (1, 2 MB, PDF.)

Protocol contra l'assetjament i la discriminació

Responent al ferm compromís institucional amb l'equitat en totes les formes, la Comissió d'Equitat i Gènere ha desenvolupat el Protocol contra l'Assetjament i la Discriminació a l'entorn de treball. Es defineix el marc d'actuació davant de situacions de violència laboral en qualsevol de les seves manifestacions: assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament moral o altres formes de discriminació que es puguin produir a ISGlobal i amb les organitzacions amb què treballem. Aquest protocol pretén, per tant, ser una guia per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució d'aquests casos. La darrera finalitat és eradicar aquest tipus de conducta de l'àmbit laboral.

Consulta aquí el Protocol contra l'Assetjament i la Discriminació d'ISGlobal (1,6 MB, PDF.)