Transparència

Portal de Transparència

Foto: ChrisBarbalis / Unsplash

En compliment del que disposa l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ISGlobal, com a fundació privada que rep subvencions o ajuts públics, es troba obligada a publicar la informació que consta en el present Portal de Transparència:

Règim de funcionament i estructura institucional i administrativa

Som una organització sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la salut global i promoure l'equitat en salut a través de l'excel·lència en la recerca i de la translació i aplicació del coneixement. Creiem en la transparència interna i externa com un dels valors que guien el nostre treball. La nostra activitat es regeix segons les directrius establertes pels nostres propis estatuts i en atenció a les següents lleis, que configuren el marc bàsic del nostre funcionament:

  • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
  • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions
  • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions
  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives

L'òrgan encarregat de la representació i l'administració de l'entitat és el Patronat, constituït en l'actualitat per 21 membres. Correspon al Patronat assegurar el compliment de la missió d'ISGlobal, així com el nomenament del director. En el desenvolupament de la seva labor i en la consecució dels seus objectius, el Patronat rep el suport i l'assessorament del Comitè Assessor Extern (CAE). Així mateix, compta amb una Comissió executiva que actua com a Comissió Delegada del Patronat.

Pot trobar informació addicional sobre l'estructura institucional i administrativa d'ISGlobal i el Codi de Bon Govern del Patronat i de la Comissió Executiva, tant a la pàgina d'Òrgans de govern com a la memòria anual.

Així mateix, pot trobar informació completa y detallada sobre les estructures i pràctiques de govern de la Fundació en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.

Estratègia

L'estratègia de l'organització s'articula a través d'unes bases estratègiques plurianuals. es desplega a través dels departaments de Recerca, Formació i Anàlisi i Desenvolupament Global. Les principals línies estratègiques de la institució queden definides en les cinc grans iniciatives que constitueixen el gruix de la seva activitat:

 

Rendició de comptes i informació econòmica

La memòria anual de l'organització recull el resum de les activitats realitzades al llarg de l'exercici i el pressupost anual. D'acord amb els valors que guien la seva activitat, entre els quals figuren la imparcialitat, la responsabilitat i la transparència, ISGlobal posa a disposició pública la informació relativa als seus comptes anuals a través del Protectorat de Fundacions. Aquests comptes anuals són auditats amb caràcter anual per una empresa auditora registrada en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. Els fons que permeten el desenvolupament de l'activitat d'ISGlobal procedeixen de fonts privades i públiques, el detall de les quals es recull en la nostra memòria anual. En l'acompliment de la seva activitat ISGlobal signa convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional.

ISGlobal disposa d’una Política d’Inversions Financeres Temporals adaptada a l’Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En compliment del que disposa l’article 333-10 de la Llei 4/2008,  de 24 d'abril (Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya); i a l'article 10.c de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, s’emet un informe sobre el grau de compliment de la referida política d’inversions per l'entitat.

Política anticorrupció

ISGlobal disposa d'una Política anticorrupcíó la finalitat de la qual és evitar que tant l'entitat com els seus empleats i la resta de subjectes obligats, incorrin en conductes que puguin resultar contràries a la Llei i/o a principis bàsics d'actuació, tals com: el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.

Registre de Grups d'Interès de Catalunya

ISGlobal està inscrit i classificat al "Registre de Grups d'Interès de Catalunya", de conformitat amb la Resolució de data 18 de maig de 2016, del Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Les dades de registre de l'entitat són les següents:

  • Número de registre: 46
  • Classificació: Categoria III, Organitzacions no governamentals. Subcategoria: Fundacions i Associacions.

Registre de Transparència de la Unió Europea

ISGlobal està inscrit i classificat en el "Registre de Transparència de la Unió Europea".

Les dades de registre de l'entitat són els següents:

  • Número de registre:  696990851758-92
  • Classificació: Grups de reflexió i institucions de recerca