Estratègia de Recursos Humans per a Personal de Recerca (HRS4R)

Excel·lència en recursos humans per a la recerca

El juliol de 2015 ISGlobal va obtenir el segell de qualitat Excel·lència en Recursos Humans per a la Recerca (HR Excellence in Research) concedit per la Comissió Europea. Aquest segell de qualitat identifica les institucions i entitats que generen i defensen l’existència d’un entorn laboral estimulant i favorable, i que s’han compromès a desenvolupar l’Estratègia de recursos humans per als investigadors, pensada per harmonitzar les seves pràctiques i procediments amb els principis de la Carta europea de l’investigador i del Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (en endavant, la Carta i el Codi, respectivament).

El 2005, la Comissió Europea va aprovar la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors . Aquests dos documents recullen els drets i les obligacions d’investigadors i empresaris i contribueixen a la creació d’un mercat de treball internacional transparent, atractiu i flexible per als investigadors, com també a elevar la recerca a la categoria de carrera professional atractiva.

ISGlobal es va adherir a la Carta i el Codi l’any 2013. En atenció al compromís adquirit, el 2014 vam començar a dissenyar una nova Estratègia de recursos humans per als investigadors que s’ajustés a la Carta i el Codi, amb l’objectiu que ISGlobal esdevingués un lloc de treball més atractiu per a investigadors de tots els nivells, com també a disposar-ho tot per sol·licitar l’acreditació del segell de qualitat Excel·lència en Recursos Humans per a la Recerca.

El Pla d’acció d’ISGlobal és aplicable a totes les categories professionals i comprèn accions d’abast diferent: des de mesures pràctiques i a curt termini fins a d’altres de substancials i a llarg termini, importants per a l’evolució d’ISGlobal.

Les mesures proposades s’han agrupat en quatre àrees en consonància amb la Carta i el Codi: qüestions ètiques i professionals, condicions laborals i Seguretat Social i formació i desenvolupament professional. A cada mesura se li ha assignat un coordinador, un període de temps i un indicador. Totes les mesures previstes en el Pla d’acció d’ISGlobal reforcen els objectius generals de la nostra Estratègia de recursos humans, encaminats a oferir al nostre personal un entorn laboral de gran qualitat.

 

Pla d’acció i Estratègia de recursos humans per als investigadors per al període 2015-2017

L’Estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R, segons les sigles en anglès) d’ISGlobal i el Pla d’acció es van concebre amb l’objectiu d’implementar mesures que tots els actors clau havien considerat importants i que havien rebut més acceptació al llarg del procés intern d’anàlisi. Aquesta anàlisi tenia l’objectiu de comparar les pràctiques d’ISGlobal amb els principis de la Carta i del Codi. En conseqüència, ISGlobal va elaborar un Pla d’acció que incloïa mesures factibles i accions concretes, les quals estem convençuts que marcaran la diferència en el futur de l’entitat. L’anàlisi interna de deficiències i el Pla d’acció es van desenvolupar en un procés inclusiu i obert, amb la participació d’un grup de treball intern format per representants de totes les categories professionals de l’àmbit de la recerca.

>> Descarrega el Pla d’acció ISGlobal 2015-2017

 

Pla d’acció i Estratègia de recursos humans per als investigadors per al període 2018-2020

El nou Pla d’acció per al període 2018-2020 ha estat dissenyat en coordinació amb l’àrea de Recursos Humans i amb el suport del grup de treball en HRS4R, integrat per representants de totes les categories professionals de l’entitat. Per al desenvolupament de les versions actualitzades del Pla d’acció i l’Estratègia de recursos humans per als investigadors per al període 2018-2020, hem tingut en compte el Pla d’acció estratègic d’ISGlobal per al període 2017-2020 i les recomanacions del Comitè Assessor Extern (CAE), fetes arran de la seva visita el novembre de 2017 (el Comitè Assessor Extern es va reunir aleshores amb els diversos col·lectius de l’entitat).

El Pla d’acció per al període 2018-2020 es va presentar davant del Comitè de Direcció el novembre de 2018 i en va rebre l’aprovació.

Aquest pla inclou aquelles mesures previstes en el Pla d’acció per al període 2015-2017 que encara no s’han acabat.

>> Descarrega el Pla d'acció ISGlobal 2018-2020

 

Pla d'acció HRS4R 2021-2023

El nou Pla d'Acció 2021-2023 es va dissenyar amb la coordinació de RH i el suport del Grup de Treball HRS4R, integrat per representants de totes les categories de la institució. Per al desenvolupament del renovat Pla d'Acció HRS4R 2021-2023, hem de tenir en compte el Pla d'Acció Estratègic 2019-2023 d'ISGlobal i les recomanacions del Comitè Assessor Extern (EAC), des de la seva visita al novembre de 2017 (l'EAC va reunir-se amb diferents col·lectius de la institució), així com les accions del Programa Severo Ochoa.

El Pla d'Acció 2021-2023 va ser presentat i aprovat pel Comitè de Direcció al juny de 2020.

Aquest Pla d'Acció inclou aquelles accions del Pla d'Acció 2017-2020 que encara no s'han completat.

Per a obtenir més informació sobre el Pla d'acció ISGlobal 2021-2023 HRS4R, pots descarregar el següent document PDF:

>> Descarrega el Pla d'Acció ISGlobal 2021-2023

 

Pla d'acció HRS4R 2024-2026

El nou Pla d'Acció 2024-2026 s’ha elaborat des del People Development Commission-HRS4R en coordinació amb el departament de RRHH and the Office for Coordination & Research Management.. Abans de ser aprovat va ser presentat i consultat amb el Plenary Scientific Group i finalment aprovat pel Comitè de Direcció el gener de 2023.

En primer lloc, per mesurar el compliment de la Carta i el Codi per part d'ISGlobal, el Grup de Treball HRS4R va dissenyar una enquesta que incloïa preguntes sobre els 40 principis. L'enquesta, aprovada pel Comitè de Direcció, es va llançar el juliol del 2022, adreçada a tot el personal.

D'acord amb el resultat de l’ anàlisi de l’enquesta, i les necessitats identificades a l'àrea de RRHH, així com en els diferents grups de participació d'ISGlobal (Comitè de Doctorat, Comitè Postdoctoral, Coordinació i Gestió de la Investigació, Comissió d'Equitat i Gènere, Comitè de Compliment, etc.). Sempre en línia amb el nou cicle estratègic definit a la nostra Estratègia fins al 2027, les línies estratègiques d'actuació a seguir al nostre Pla d'Acció HRS4Rs 2024-2026 són les següents:

§ Sensibilització i formació en matèria d'integritat de la investigació, l'ètica i les bones pràctiques científiques.

§ Seguir fomentant procediments de contractació oberts, eficients, transparents, solidaris i internacionalment comparables mitjançant el reforçament dels procediments i les orientacions.

§ Preparar, desenvolupar i supervisar el pla d’acció de reforma de l’avaluació de la recerca ISGlobal 2024-2027 d’acord amb l’Acord sobre la Reforma de l’avaluació de la Recerca.

§ Millorar la salut i el benestar mitjançant el disseny i el foment d'un marc que abasti les àrees següents: relacions al lloc de treball, salut mental, conciliació de la vida laboral i familiar, i salut i seguretat al lloc de treball.

§ Continuar consolidant el programa d'incorporació, la formació interna i el desenvolupament de la carrera professional.

§ Continuar consolidant el programa d'incorporació, la formació interna i el desenvolupament de la carrera professional.

Les accions proposades al Pla d'Acció 2024-2026 han estat aprovades pel Comitè de Direcció d'ISGlobal el gener de 2023. S'han agrupat en quatre àrees d'acord amb el EU Charter & Code : Aspectes Ètics i Professionals, Contractació, Condicions de Treball i Formació i Desenvolupament. Per a cada acció s'ha identificat el/s principi/s de la Carta i el Codi, les àrees o unitats responsables, un calendari i l'indicador/s corresponent/s.

Per a obtenir més informació sobre el Pla d'acció ISGlobal 2024-2026 HRS4R, pots descarregar el següent document PDF:

>> Descarrega el Pla d'Acció ISGlobal 2024-2026

Política de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit

ISGlobal és una institució compromesa amb una contractació oberta, transparent i basada en el mèrit per a investigadors.

La Política de contractació d'ISGlobal estableix els criteris i procediments per a la contractació de personal oberta, transparent i basada en el mèrit que, com una de les principals prioritats de l'Espai Europeu de Recerca (EEI), és un dels pilars de la Carta Europea de Personal Investigador i, en particular del Codi de Conducta per a la Contractació de Personal Investigador. Això també té en compte la legislació vigent en matèria d'ocupació, igualtat i diversitat i protecció de dades. L'institut fomenta un entorn divers, inclusiu i d'igualtat d'oportunitats, i implementa diverses polítiques per a permetre que el personal d'ISGlobal aconsegueixi un equilibri efectiu entre el treball i la vida fora del lloc de treball.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra POLÍTICA DE SELECCIÓ DE PERSONAL, GUIA PRÀCTICA que s’alimenta de les directrius establertes pels principis OTM-R (reclutament obert, transparència i basat en el mèrit d’investigadors) juntament amb els valors d’ISGlobal: excel·lència, respecte a la diversitat, imparcialitat, responsabilitat, transparència, independència i compromís amb la salut pública, tot recolzat pels estàndards ètics més alts.