Integritat en la Recerca

Integritat en la Recerca

Els criteris d’ISGlobal per a la Integritat en la Recerca es descriuen al Codi de Bones Pràctiques Científiques del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), juntament amb l’Apèndix. El Codi representa un conjunt de recomanacions i compromisos que regeixen les activitats científiques. L’objectiu és crear un entorn que fomenti la recerca de qualitat i previngui problemes relacionats amb la integritat dels científics a la feina. Les recomanacions descrites complementen la normativa legal en vigor.

El contingut del Codi es supervisa i s’actualitza regularment com a part de la tasca encomanada al Grup de Treball sobre Bones Pràctiques Científiques del PRBB (GSP WG). El GSP WG està format per representants designats de tots els Centres del PRBB, i la seva funció consisteix a compartir activament l’aprenentatge i les bones pràctiques en integritat científica entre els instituts del PRBB, catalitzar el desenvolupament d’iniciatives educatives entre els diferents instituts i actuar com una font independent de suport i recursos per als instituts del PRBB en casos greus de males pràctiques.

A ISGlobal, el Comitè de Bones Pràctiques Científiques (ISGlobal-GSPC) és l’organisme delegat del Comitè Científic Central (CSC) encarregat de fomentar la integritat en la recerca i de gestionar els possibles casos de males pràctiques en la recerca. Els membres del comitè ISGlobal-GSPC són el/la Director/a Científic/a (President/a), els/les 3 representants del Grup de Bones Pràctiques Científiques del PRBB i el/la Coordinador/a de Qualitat Clínica.

L'ISGlobal-GSPC gestionarà els possibles casos de presumptes males pràctiques científiques segons la Gestió SOP de Presumptes Males Pràctiques Científiques.

Pot contar-se amb l'ISGlobal-GSPC a l’adreça research.integrity@isglobal.org

L’ISGlobal ha subscrit les declaracions sobre Integritat en la Recerca de Montreal i Singapur, i el Codi de Conducta Global per a una Associació Equitativa.

Com denunciar un cas de males pràctiques en recerca?

Qualsevol empleat d'ISGlobal (associat o contractat) o persones externes (p.ex. col·laboradors, proveïdors, editors de publicacions) que tingui coneixement de qualsevol indici significatiu de males pràctiques científiques, segons la descripció que se’n fa a les definicions de l’Annex 1 del procediment per a la Gestió de Presumptes Males Pràctiques Científiques (com ara invenció, falsificació, plagi o males pràctiques financeres, entre d’altres aspectes) ha de notificar-ho per escrit al Comitè de Bones Pràctiques Científiques (ISGlobal-GSPC, research.integrity@isglobal.org ). L’ISGlobal-GSPC atendrà l’al·legació segons el procediment per a la Gestió de Presumptes Males Pràctiques Científiques. L’ISGlobal-GSPC garantirà la confidencialitat del/de la denunciant, d’acord amb el procediment. Les denúncies anònimes no es tindran en compte, tret que vagin recolzades per proves específiques i consistents.

Política de Privacitat d’ISGlobal

ISGlobal processarà les seves dades segons la seva Política de Privacitat, que pot consultar-se a https://www.isglobal.org/es/privacy-policy