Recerca, Eliminació de la malària

Paràsits fluorescents per a estudiar un procés clau en la transmissió de la malària

Un equip d’ISGlobal desenvolupa un assaig que facilitarà avaluar l'efecte de fàrmacs i altres factors sobre la conversió sexual de 'Plasmodium falciparum'

11.10.2019
Foto: H. Portugaliza. Fluorescence microscopy of the sexual stages of the new malaria parasite reporter line

Un estudi liderat per ISGlobal, centre impulsat per ”la Caixa”, descriu un assaig innovador per a mesurar la taxa de conversió sexual del paràsit de la malària, és a dir la proporció de paràsits que abandonen la forma asexual de reproducció i es converteixen en la forma sexual, transmissible al mosquit. Aquest assaig permetrà estudiar amb més detall el procés en el laboratori, així com avaluar l'efecte de factors externs, incloent nous medicaments, sobre aquest.

La transmissió de la malària entre humans està mediada pel mosquit Anopheles. Perquè el paràsit passi de la sang humana al mosquit, necessita convertir-se de la forma asexual a la forma sexual, anomenada gametòcit. El paràsit ha d'aconseguir un equilibri entre multiplicar-se de manera asexual en el mateix hoste i generar un petit percentatge de gametòcits per a garantir la seva transmissió. Aquest percentatge és la taxa de conversió sexual.

Donat que el gametòcit és una diana ideal per a frenar la transmissió de la malaltia, l'equip d'Alfred Cortés, investigador ICREA a ISGlobal, porta diversos anys estudiant els factors que regulen la conversió sexual del paràsit. Per a facilitar aquesta tasca, van construir una línia de paràsits transgènics que es tornen fluorescents quan comencen la diferenciació a la fase sexual.  Per a això, van introduir el gen d'una proteïna fluorescent, derivada d'un coral marí, i ho van associar a la seqüència reguladora d'un gen (gexp02) que s'expressa només en les formes sexuals del paràsit.

Amb aquests paràsits, l'equip investigador va desenvolupar un assaig que permet mesurar la taxa de conversió sexual en el laboratori, de manera molt més senzilla, ràpida i fiable que els mètodes actuals. “Aquest assaig ens ajudarà a avaluar l'impacte de factors externs, incloent fàrmacs, sobre la taxa de conversió del paràsit,” explica Harvie Portugaliza, primer autor de l'estudi. Els resultats, publicats en la revista Scientific Reports, també confirmen que l'expressió del gen gexp02 es limita a les formes sexuals del paràsit, fins i tot les formes més primerenques, per la qual cosa “representa un possible marcador de fases sexuals en estudis epidemiològics,” afegeix Cortès.

Referència

Portugaliza HP, Llorà-Batlle O, Rosanas-Urgell A, Cortés A. Reporter lines base don the gexp02 promoter enable early quantification of sexual conversión rates in the malaria parasite Plasmodium falciparum. Scientific Reports. 2019. 9:14595. https://doi.org/10.1038/s41598-019-50768-y