Recerca

Contaminació atmosfèrica durant l’embaràs i primers anys de vida, miRNAs i salut infantil

A child walking beside his father
Foto: Anete Lusina / Pexels
Durada
21/05/2009 - 20/05/2021
Coordinador
Jordi Sunyer
Finançadors
Fundació Acadèmia de Ciencies Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

S’estima que el 85% de la població mundial viu en zones urbanes on els nivells de contaminació atmosfèrica es troben per sobre dels límits establerts per l’Organització Mundial de la Salut. La contaminació atmosfèrica s’ha associat a efectes adversos en el sistema cardiovascular, cerebrovascular, pulmonar, immunològic, així com a baix pes al néixer i naixements prematurs. Els mecanismes moleculars responsables d’aquests efectes són poc coneguts, però s’ha proposat que els miRNAs, que regulen l’expressió gènica i estan implicats en nombrosos processos biològics i patofisiològics, poden estar-hi involucrats.

Objectiu

L’objectiu del projecte és estudiar l’associació de la contaminació atmosfèrica, mesurada en diferents períodes crítics del desenvolupament, amb l’expressió de miRNAs i fenotips clínics en població infantil. La proposta està emmarcada dins de dos estudis ja existents de cohorts de naixement: Human Early Life Exposome (HELIX) amb dades de 6 països europeus (N=1300) i Barcelona Life Study Cohort (BISC) iniciada a l’octubre del 2018 (N=1200).

A HELIX estudiarem l’associació de la contaminació atmosfèrica mesurada durant l’embaràs i la infància, amb els nivells de miRNAs sanguinis mesurats als 8 anys, i la seva relació amb fenotips clínics (obesitat, pressió sanguínia, funció pulmonar i problemes neuroconductuals).

D’altra banda, la cohort BISC, única pel que fa a la caracterització de la contaminació atmosfèrica, ja que aquesta a diferència d’altres estudis determina nivells d’exposició personals durant l’embaràs. A BISC recollirem mostres de sang de cordó i de placenta en les condicions adients per la conservació de RNA i així analitzar miRNAs en el futur.

Finançament total

30.000 €

Our Team

Coordinador

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

APACHE

Air Pollution, Autism spectrum disorders, and brain imaging in CHildren amongst Europe

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

MOOD-COVID

Pre- and post-natal Maternal mental health and newbOrn neurOdevelopment during the COVID-19 panDemic

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

The Lungfit Project

Socioeconomic Status, Physical Activity, and Respiratory Health in Pregnant Women, Children, and Adolescents

ExPEC-TEEN

Prenatal Exposure to Environmental Pollutants and Metabolic and Cardiovascular Health of the Teenagers

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

HELIX-NAFLD

Developmental origins of child liver injury: the effect of early life environmental exposures

UrbaMet

Entorno Urbano y Salud Cardiometabólica desde el Nacimiento hasta la Adolescencia

NutriPROGRAM

Early-life Nutritional Programming of Metabolic Health through Epigenetic Pathways

ELHNA

Exposures to light pollution and heat, and neurodevelopment in adolescents

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

FRONTIER

Traffic-Related Air Pollution and Birth Weight: the Roles of Noise, Placental Function, Green Space, Physical Activity, and Socioeconomic Status

The APBO Project

Air Pollution and Birth Outcomes: Windows of Exposure and Health and Economic Impact Assessment

INMA-Ado-Sueño

Radio Frequency Electromagnetic Fields, Noise, and Sleep Disorders in Adolescence

ANSES HyPAXE

Prenatal Exposure to a Family of Short Half-Life Endocrine Disruptors, Dysregulation of the Hypothalamic–Pituitary–Adrenal Axis and Potential Implication for Child Neurodevelopment at Early Age

EXPO-ENFANTS

Caractérisation des usages et de l’exposition aux radiofréquences induite par les dispositifs de communication mobiles chez les enfants

Lily

Light at Night Exposure and Sleep Quality

EMBRYORAD

Radiofrequency Electromagnetic Fields, Other Environmental Factors, and Development of the Embryo and Fetus

IGRO

The Impact of Maternal-Fetal Steroid Metabolome Exposure on Child GROwth and Neurological Outcomes

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

ALTER

Air Pollution, Gut Microbiota and Neurodevelopment in the First 24 Months of Life

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment