ISGlobal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Al setembre del 2015, els líders mundials van acordar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per millorar la vida de totes les persones, en qualsevol lloc del món. Aquesta agenda és un pla d'acció per a les persones, el planeta i la prosperitat que estimularà l'acció durant els propers 15 anys. Es tracta d'un compromís global per acabar amb la pobresa extrema, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, millorar la salut, aconseguir l'equitat, abordar el canvi climàtic i molt més. Es fa una crida al sector públic i privat per a passar de les paraules a les accions en àrees d'importància crítica per a la humanitat i el planeta:

A ISGlobal, la nostra visió i missió, així com el treball del nostre equip, estan alineats amb els següents objectius:

OBJECTIU 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món

OBJECTIU 3: Assegurar una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats

OBJECTIU 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes

OBJECTIU 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

OBJECTIU 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

OBJECTIU 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

OBJECTIU 17: Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

OBJECTIU 1

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món

1.a

Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per posar en pràctica programes i polítiques encaminades a posar fi a la pobresa en totes les seves dimensions

1.b

Crear marcs normatius sòlids en els àmbits nacional, regional i internacional, sobre la base d'estratègies de desenvolupament a favor dels pobres que tinguin en compte les qüestions de gènere, per tal de donar suport a la inversió accelerada en mesures per eradicar la pobresa

OBJECTIU 3

Assegurar una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats

3.1

Per al 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius

3.2

Per al 2030, posar fi a les morts evitables de nadons i d'infants menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de nens menors de 5 anys al menys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius

3.3

Per al 2030, posar fi a les epidèmies del VIH/SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles

3.4

Per al 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar

3.7

Per al 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals

3.8

Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segures, eficaces, assequibles i de qualitat per a tots

3.9

Per al 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl

OBJECTIU 5

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes

5.6

Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, de conformitat amb el Programa d'Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents finals de les seves conferències d'examen

OBJECTIU 11

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

11.6

Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus

OBJECTIU 13

Take urgent action to combat climate change and its impacts

13.2

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

OBJECTIU 16

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

16.6

Crear institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells

16.7

Garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells

16.8

Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial

16.10

Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals

16.a

Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, amb vista a crear capacitat a tots els nivells, en particular en els països en desenvolupament, per prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència

OBJECTIU 17

Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Finances

17.3

Mobilitzar recursos financers addicionals procedents de múltiples fonts per als països en desenvolupament

Tecnologia

17.6

Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l'accés a elles i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre altres coses millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l'àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia

17.7

Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, per mutu acord

17.8

Posar en ple funcionament, com a molt tard el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, la tecnologia i la innovació per als països menys avançats i augmentar la utilització de tecnologia instrumental, en particular de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Creació de capacitat

17.9

Augmentar el suport internacional a l'execució de programes eficaços de foment de la capacitat i amb objectius concrets en els països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, fins i tot mitjançant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular

Qüestions sistèmiques

Coherència normativa i institucional

17.14

Millorar la coherència normativa per al desenvolupament sostenible

Aliances entre múltiples interessats

17.16

Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements, capacitat tècnica, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular els països en desenvolupament

17.17

Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les associacions

Dades, supervisió i rendició de comptes

17.18

Per al 2020, millorar la prestació de suport per al foment de la capacitat en els països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb vista a augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades oportunes, fiables i d'alta qualitat desglossades per grups d'ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents en els contextos nacionals