Recerca

Un estudi posa en dubte la validesa de classificar a la malaltia pulmonar obstructiva crònica en subgrups definits

Els resultats tenen implicacions per al maneig clínic dels pacients amb EPOC

17.07.2017
Foto: Xypron

Un gran estudi amb múltiples cohorts revela que la classificació de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) en subgrups mútuament excloents és poc reproduïble entre diferents cohorts de pacients, i que la MPOC es caracteritza millor per un espectre continu de manifestacions que poden coexistir en la mateixa persona. La recerca, liderada per ISGlobal, centre impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, ha estat publicada en la revista Thorax. Els resultats tenen implicacions per a la recerca i el maneig clínic de dites pacients.

La MPOC és una malaltia altament heterogènia i existeix poc consens sobre l'existència i definició de subtips diferents. Diversos grups han intentat usar una anàlisi de clústers per identificar subtips de la malaltia (en altres paraules, la utilització d'algorismes per agrupar casos en grups més homogenis segons una sèrie de paràmetres clínics). No obstant això, la reproductibilitat d'aquesta classificació ha estat relativament baixa, la qual cosa qüestiona que aquest tipus de recerca pugui aplicar-se al maneig clínic de la malaltia a curt termini.

L'objectiu d'aquest estudi, el major realitzat fins la data, va ser determinar si els subtips de MPOC identificats per algorismes de ‘clustering’ són reproduïbles en diferents poblacions de pacients. Per a això, van analitzar més de 17.000 persones amb MPOC utilitzant el mateix algorisme i les mateixes característiques clíniques per a les diferents cohorts. Van trobar que la reproducibilitat de la classificació de la MPOC en subgrups (p. ex. fenotip molt greu, fenotip cardiovascular, etc.) és relativament baixa. En canvi, les relacions entre manifestacions individuals de MPOC, (com per exemple, l'afectació de la funció pulmonar o la comorbilitat cardiovascular) són més consistents. Aquestes manifestacions responen a un espectre continu de severitat i poden coexistir en el mateix pacient.

“Això vol dir que l'heterogeneïtat fenotípica de la EPOC s'explica millor si es prenen en compte les manifestacions individuals que si intentem classificar als pacients en grups ben definits”, explica Judith Garcia-Aymerich, coordinadora de l'estudi. “Els nostres resultats posen en dubte que els estudis individuals que classifiquen la malaltia en subgrups definits puguin interpretar-se de manera immediata en termes de diferents causes i tractaments per a cada subgrup”, afegeix.

Referencia:

Castaldi PJ, Benet M, Petersen H, et al. Do COPD subtypes really exist? COPD heterogeneity and clustering in 10 independent cohorts. Thorax. 2017 Jun 21. doi: 10.1136/thoraxjnl-2016-209846.