Publicador de continguts

Projet Tri-national Trafic, Air, Bruit et Santé,-TRI-TABS.

Durada
2010-2012
Coordinador
Institut for Social and Preventive Medicine at Suiss Tropical Institut Basel
Finançadors
AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL (AFSSET)
Les contaminacions atmosfèrica i sonora són les contaminacions mediambientals més freqüents a les quals milions de persones de tot Europa s’han d’enfrontar regularment. El trànsit rodat és la principal font intraurbana d’on emergeix cadascuna d’aquestes dues exposicions. Alguns estudis recents apunten que l’exposició al soroll provocat pel trànsit podria contribuir a l’increment dels casos d’hipertensió, una patologia amb una prevalença elevada que requereix tractaments a llarg termini i que augmenta la morbiditat cardiovascular. A més, la recerca realitzada en animals i determinats estudis epidemiològics indiquen que la contaminació atmosfèrica deguda al trànsit podria provocar l’arteriosclerosi, una patologia interdependent de la hipertensió que representa la principal causa de morbiditat i mortalitat a Europa.

Fins ara, la majoria dels estudis s’han centrat en una o altra de les dues contaminacions mediambientals. Tanmateix, els resultats obtinguts en aquests estudis podrien generar una certa confusió, ja que l’anàlisi no té en compte els dos factors mediambientals alhora. Per això, la recerca s’hauria de centrar en l’estudi conjunt de les exposicions a aquests dos factors mediambientals per tal de poder distingir els efectes propis de cadascun d’ells en la salut.

El projecte farà servir un protocol comú, de curta durada, a les ciutats de Grenoble, Basilea i Girona per mesurar el soroll, la concentració de partícules a l’aire i la densitat de la circulació a 40 emplaçaments de cada ciutat. Les mesures de soroll es compararan amb els valors indicats als mapes de soroll existents i, de la mateixa manera, les mesures de la contaminació de l’aire es contrastaran amb les cartografies de diòxid de nitrogen (NO2), que és un indicador habitual de la contaminació atmosfèrica deguda al trànsit rodat.

S’estudiarà la importància respectiva de la densitat del trànsit urbà, de les carreteres on hi ha immobles i fins i tot de la utilització del sòl, ja que determinen els nivells mesurats i modelats de contaminació atmosfèrica i sonora. A les ciutats de Basilea i Girona, les estimacions dels nivells d’exposició al soroll s’atribuiran a més de 3.000 participants de les cohorts existents (SAPALDIA-Basilea i REGICOR-Girona), de les quals es coneixen les dades sanitàries, amb l’objectiu d’analitzar la relació entre el soroll i els nivells de tensió arterial i la incidència de casos d’hipertensió. Les anàlisis s’ajustaran als nivells d’exposició a la contaminació atmosfèrica emesa pel trànsit rodat, atribuïdes individualment. A Grenoble, els resultats es faran servir per planificar i dissenyar un nou estudi epidemiològic sobre la contaminació atmosfèrica i la salut reproductiva, que podrà distingir els efectes de la contaminació atmosfèrica dels de la sonora.

Aquest estudi és el primer que tracta simultàniament el tema del soroll i de la contaminació atmosfèrica a França, Suïssa i Espanya. Els resultats, molt esperats, són de vital importància, ja que les polítiques d’acció per reduir el soroll i la contaminació atmosfèrica poden divergir considerablement.

 

Our Team

Investigador principal (IP)

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null