Recerca, Resistència antimicrobiana

Descriuen una nova espècie bacteriana amb potencial patogen

La nova espècie d'Acinetobacter' es va aïllar a partir de mostres de pacients de diferents països i porta gens de resistència a antibiòtics

16.01.2017
Foto: Marí-Almirall M et al, 2016

Un equip liderat per Ignasi Roca, investigador d’ISGlobal i Jordi Vila, director de la Iniciativa de Resistència Antimicrobiana, descriu una nova espècie d'Acinetobacter aïllada a partir de mostres de pacients de diferents països. En una sèrie de tres articles publicats recentment, els investigadors mostren per mètodes moleculars que dits aïllats pertanyen a una nova espècie del complex Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii (ACB), i la van nomenar Acinetobacter dijkshoorniae en honor a Lenie Dijkshoorn, una microbiòloga holandesa que ha dedicat la seva vida a l'estudi del gènere Acinetobacter. 

En primer lloc, els autors van caracteritzar un grup de 12 soques obtingudes principalment de pacients al llarg de 15 anys i que diferien genèticament d'altres espècies del complex ACB. Usant tècniques moleculars avançades, els autors van demostrar que aquests ceps constitueixen un grup diferent de les altres espècies del complex ACB, encara que estretament relacionat amb Acinetobacter pittii. La nova espècie, batejada amb el nom d'Acinetobacter dijkshoorniae, té com a « soca tipus » la soca JVAP01T, aïllada d'un pacient a Turquia en el 2009. 

Paral·lelament, els autors van seqüenciar el genoma sencer de JVAP01T i van trobar que porta diversos gens que confereixen resistència a antibiòtics, incloent el gen blaNDM-1, que confereix resistència a la majoria d'antibiòtics beta-lactámics i està localitzat en un plasmid (un element circular d'ADN transferible entre bacteris), i el gen aphA6, que confereix resistència a alguns aminoglucósids. Mitjançant un programa que prediu la patogenicitat bacteriana, els autors mostren que la nova espècie té una alta probabilitat de ser un patogen humà i comparteix seqüències amb altres famílies patogèniques, incloent soques d’A. baumannii.

Finalment, els autors van buscar determinar si A. dijkshoorniae i Acinetobacter seifertii (una altra espècie recentment descrita) es poden distingir d'altres espècies d'Acinetobacter mitjançant un mètode basat en l'espectrometria de masses (MALDI-TOF/MS) que s'està utilitzant amb èxit en el laboratori per diferenciar les altres espècies del complex ACB. La correcta identificació és important, ja que les diferents espècies d'Acinetobacter difereixen en termes de susceptibilitat antibiòtica i desenllaç clínic. Utilitzant un programa informàtic per processar els diferents perfils proteics, els autors van aconseguir identificar senyals específics per a cadascuna de les espècies.  “La incorporació d'aquestes noves ‘signatures moleculars’ a la base de dades permetrà la identificació ràpida i automatitzada de totes les espècies del complex ACB”, explica Jordi Vila. Això al seu torn, “permetrà avaluar la rellevància clínica i epidemiològica de les diferents espècies de la família, i facilitarà el tractament i maneig de les infeccions per Acinetobacter.”

Els brots d'infeccions per Acinetobacter ocorren normalment en unitats de vigilància intensiva i en àmbits sanitaris que allotgen a pacients molt malalts. Acinetobacter sol ser resistent a molts dels antibiòtics més comuns.

Referèncias:

Cosgaya C, Marí-Almirall M, Van Assche A, Fernández-Orth D, Mosqueda N, Telli M, Huys G, Higgins PG, Seifert H, Lievens B, Roca I, Vila J. Acinetobacter dijkshoorniae sp. nov., a member of the Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii complex mainly recovered from clinical samples in different countries. Int J Syst Evol Microbiol. 2016 Oct;66(10):4105-4111.

Marí-Almirall M, Cosgaya C, Higgins PG, Van Assche A, Telli M, Huys G, Lievens B, Seifert H, Dijkshoorn L, Roca I, Vila J. MALDI-TOF/MS identification of species from the Acinetobacter baumannii (Ab) group revisited: inclusion of the novel A. seifertii and A. dijkshoorniae species. Clin Microbiol Infect. 2016 Dec 3.

Fernández-Orth D, Cosgaya C, Telli M, Mosqueda N, Marí-Almirall M, Roca I, Vila J. Draft Genome Sequence of JVAP01T, the Type Strain of the Novel Species Acinetobacter dijkshoorniae. Genome Announc. 2017 Jan 12;5(2).