Publicador de continguts

Avaluació d'impacte "Protegim les escoles"

Avaluació d'impacte als entorns escolars pacificats a la ciutat de Barcelona pel programa "Protegim les escoles" 2021-2022

Imatge aèria de l'accés pacificat a un centre escolar de Barcelona
Foto: Mariona Gil
Durada
01/10/2021-30/09/2023
Coordinador
Mònica Ubalde López
Finançadors
Finançament intern en espècie i Ajuntament de Barcelona

Els infants reben el 20% de l'exposició urbana per contaminació atmosfèrica en el seu camí de casa a l'escola, que representa el 6% de la seva jornada i quan es donen els pics màxims de contaminació. A més, aquesta configuració urbana que prioritza l'espai pel vehicle privat, dificulta l’existència d’espais oberts, més naturalitzats, inclusius i segurs que afavoreixin la mobilitat activa, la socialització, el joc al carrer i una millor qualitat de l'aire que genera beneficis pel benestar, la salut física, psicològica i social de tota la comunitat.

Els infants reben el 20% de l'exposició urbana per contaminació atmosfèrica en el seu camí de casa a l'escola

L'any 2020, l'Ajuntament de Barcelona va impulsar el programa "Protegim les escoles" amb l'objectiu de transformar 217 entorns escolars fins al 2023, convertint-los en espais segurs i saludables. Aquests nous espais a la ciutat estan destinats a ser llocs on les persones puguin reunir-se i passar temps, i també estan dissenyats per convidar els infants a jugar.

L'estudi té com objectiu l'avaluació d'impacte de les pacificacions implementades en entorns escolars durant el 2021 i el 2022 pel programa "Protegim les escoles", en el flux de trànsit de vehicles motoritzats, l'ús de l'espai públic per part d'infants, famílies i la resta de la comunitat, les percepcions de les persones usuàries, i la qualitat ambiental.

Els resultats de l'avaluació d'impacte seran útils com a evidència científica per informar de l'eficàcia de les transformacions del programa "Protegim les escoles" i contribuir a impulsar-ho com una peça clau per aconseguir una ciutat pacificada i saludable, com a eina de transformació per poblacions vulnerables i tota la ciutadania.

Informe final

L'estudi ha estat dirigit conjuntament amb l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) en col·laboració amb l'equip d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona responsable de l'execució del programa.

L'informe final, que avalua les 21 pacificacions realitzades en els períodes 2021 i el 2022-2023, conclou que les pacificacions han creat espais de convivència més inclusius i saludables per a tota la comunitat. Tots els entorns escolars avaluats mostren millores en alguna de les dimensions avaluades, fomentant la convivència i la salut ciutadana. Globalment, l'informe conclou que:

  • S'observa una reducció global del flux de vehicles motoritzats del 80%, arribant a gairebé al 90% en els carrers escola que s'han beneficiat d'una pacificació total.
  • La reducció del trànsit ha augmentat l'ús de l'espai públic. Atrau el joc al carrer i la proporció de nenes jugant ha augmentat, especialment a la tarda. Aquesta situació afavoreix l'augment de l'activitat física i les interaccions socials entre els infants, promovent la seva salut física, emocional i afavorint-ne el seu desenvolupament.
  • Les pacificacions han contribuït a una millora en la qualitat de l'aire, amb una reducció dels nivells de NO2, beneficiant la salut respiratòria, cardiovascular i neurològica de la població, com per exemple l'asma infantil o el neurodesenvolupament dels nens i nenes.
  • En general, les percepcions de les persones usuàries de l'espai públic i de les famílies de les comunitats escolars han millorat a tots els entorns escolars després de les pacificacions. Destaquen la satisfacció amb l'espai públic, seguida de la socialització a l'espai públic, el sentiment de confiança, comunitat, així com l'impacte positiu en la salut i el benestar.

En conjunt, els resultats de l'avaluació d'impacte demostren que el programa Protegim Les Escoles és una peça clau per aconseguir una ciutat pacificada i saludable, com a eina de transformació per poblacions vulnerables i tota la ciutadania.

D'acord amb els resultats obtinguts, algunes de les recomanacions que es desprenen de l'informe són:

  • Prioritzar la pacificació total en els entorns escolars sempre que sigui possible.
  • Incorporar solucions per a entorns escolars ubicats en carrers de la xarxa bàsica, on precisament hi ha més necessitat de millorar la qualitat ambiental i les condicions de seguretat.
  • Implementar mesures de pacificació complementàries als carrers del voltant de les escoles per maximitzar els beneficis en seguretat i salut per tota la comunitat (creant "eixos escolars").
  • Implementar una estratègia d'avaluació d'impacte a mitjà-llarg termini per estudiar l'evolució i consolidació de les intervencions, així com establir col·laboracions interdisciplinàries des de l'inici dels programes de transformació urbana per tal d'assolir resultats òptims.

Consulta l'informe preliminar de les actuacions de 2021

 

Our Team

Coordinadora

Equipo ISGlobal