Les piscines desinfectades amb brom generen més subproductes de la desinfecció bromats

25.06.2012

El CREAL i l’IDEA-CSIC han publicat un estudi sobre trihalometans (THM) a les piscines que utilitzen brom per a la desinfecció de l'aigua enlloc de clor. Tot i que la majoria de piscines a Catalunya estan desinfectades amb clor, els compostos bromats tenen unes característiques diferents respecte els clorats que mereixen atenció. Els resultats mostren que el bromoform predomina en la barreja de subproductes de la desinfecció en les piscines on es fan servir desinfectants bromats. De la mateixa manera constata que el cloroform és el subproducte dominant en les piscines clorades.

A més, s’ha detectat que el bromoform predomina en l'aire de les piscines (desinfectades amb brom), amb unes concentracions correlacionades amb els nivells en aigua. No obstant això, les concentracions en l'aire del bromoform representen aproximadament un 6-11% de les concentracions esperades teòricament.

L’estudi també remarca que el bromoform en l'aire exhalat dels nedadors es correlaciona amb les concentracions de l’aire dins la instal·lació de la piscina. La comparació dels nivells de THM en aire exhalat entre els nedadors i els voluntaris que es banyen sense nedar o que es mantenen fora l'aigua suggereixen que en augmentar l'activitat física l'exposició a aquests compostos augmenta. Així mateix, indiquen que a les piscines, a més de la inhalació, l'absorció dèrmica és una via rellevant per a la incorporació de THM.

Cal afegir que els subproductes de la desinfecció bromats tendeixen a ser més tòxics segons estudis experimentals en cèl·lules (estudis in vitro). No s’han classificat com a cancerígens en humans perquè no hi ha dades en humans, en canvi pel cloroform sí que es disposa de dades.

Han participat en aquest estudi el Dr. Manolis Kogevinas, director científic adjunt del CREAL; la Dra. Cristina Villanueva, cap del programa de recerca ‘Contaminació de l’aigua’ del CREAL i Laia Font-Ribera.

THM i EFECTES EN LA SALUT
Cal explicar que el conjunt de compostos que es formen en el procés de desinfecció de l’aigua es denominen col·lectivament subproductes de la desinfecció (SPD). Els trihalometans (THM) són un grup de subproductes de la desinfecció que es formen quan s’empra el clor com a desinfectant. Els THM majoritaris que es troben a l’aigua de consum humà són el cloroform, el bromodiclorometà (BDCM), el dibromoclorometà (DBCM) i el bromoform.

Els estudis epidemiològics associen determinades exposicions a trihalometans (THM) i, en general, l’exposició als subproductes de la desinfecció, amb efectes sobre la salut com el càncer de bufeta. Els estudis sobre càncer de bufeta troben un increment del risc degut a llargues exposicions als THM (més de 30 anys) tot i que els resultats no són sempre significatius. L’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC) classifica el cloroform i el bromodiclorometà com a possibles carcinògens per als humans en certes condicions d’exposició. Això vol dir que, tot i que existeix evidència de la seva carcinogenicitat en animals experimentals, l’evidència és limitada en humans. El bromoform i el dibromoclorometà no s’han classificat com a carcinògens.