Política de privacitat relativa a la recollida de currículums i altra informació dels candidats a un lloc de treball

Política de privacitat relativa a la recollida de currículums i altra informació dels candidats a un lloc de treball

Foto: Rob King / Unsplash

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, així com també en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals del candidat és la Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), amb domicili a 08036 Barcelona, carrer del Rosselló 132 i telèfon de contacte 93 227 18 06.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita el candidat amb la finalitat de donar curs a la seva candidatura en el procés de selecció obert i tramitar la seva eventual incorporació a la plantilla d'ISGlobal i, si s’escau, notificar-li o informar-li d’altres processos de selecció de personal d’ISGlobal que puguin resultar del seu interès.

Caldrà que el candidat faciliti les dades que s'indiquen com a obligatòries ja que, en cas contrari, ISGlobal podria rebutjar al candidat del procés de selecció amb independència de la fase en què aquest es trobi. A més, haurà de facilitar a ISGlobal les seves dades actuals perquè aquesta tingui la informació actualitzada i sense errors.

En el cas que sigui necessari, el candidat accepta que ISGlobal pugui realitzar proves de caràcter psicotècnic, psicològic, i de personalitat, i que els resultats de dites proves, amb les seves corresponents avaluacions, siguin tractats per ISGlobal amb les finalitats anteriorment descrites.

Quant temps conservarem les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini màxim d'1 any. Ara bé, en cas d'entrar en un procés de selecció, conservarem el CV durant 5 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de dades és el consentiment del candidat, el qual és prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades del candidat no seran comunicades a tercers, llevat d’obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

El candidat pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

El candidat podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social d'ISGlobal o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic dirigit al Delegat de Protecció de Dades de l'entitat (lopd@isglobal.org), adjuntant una còpia del seu Document Nacional d'Identitat, Passaport o document equivalent.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es - C / Jorge Juan, 6 de Madrid).