Publicador de continguts

javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

How Has the COVID-19 Crisis Affected Mental Health and Physical Activity? Participate in the ACTIVID Project

Com ha afectat la crisi de la COVID-19 a la salut mental i l'activitat física? Participa al projecte ACTIVID

07.7.2020
post activid 1.jpg

[Autoria: Guillem Vich i Mònica Ubalde, membres de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambiente i Salut d'ISGlobal]

 

En resposta a la pandèmia de la COVID-19, el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma el 14 de març i va implementar una sèrie de mesures dràstiques, no terapèutiques, per "aplanar la corba" i desaccelerar la taxa d'infecció de la COVID-19.

Si bé aquestes mesures dràstiques semblen haver disminuït la taxa d'infecció de la COVID-19, l'impacte d'aquestes intervencions en altres àmbits de la salut encara no s'ha determinat, particularment entre les persones més vulnerables. Se sap que les quarantenes tenen impactes físics, psicosocials i econòmics negatius en les poblacions que poden afectar la morbiditat i la mortalitat. Al Regne Unit, per exemple, es van començar a registrar canvis en la salut mental de la ciutadania si es compara abans i després del pic de la COVID-19, i altes taxes d'ansietat (36%) i símptomes depressius (39%), just després de l'anunci del confinament.

Si bé les mesures de Govern espanyol sembla que han disminuït la taxa d'infecció de la COVID-19, l'impacte d'aquestes intervencions en altres àmbits de la salut encara no s'ha determinat, particularment entre les persones més vulnerables

Algunes dades apunten cap a un augment de la percepció de solitud i desconnexió social, i s'ha pogut comprovar amb anterioritat que en contextos de crisis sanitàries, els nivells d'ansietat entre la població afectada pot augmentar davant la sensació general d'incertesa, vulnerabilitat i de risc. També s'ha vist que en situacions de desastres ambientals que han portat a mesures de confinament i protecció a la llar, com l'accident de Fukushima el 2011, s'han associat també amb nivells més elevats d'afeccions cròniques, com patologies cardiovasculars i diabetis.

Es preveu que el distanciament físic i social, combinat amb el confinament estricte a la llar i la mobilitat restringida, hagi afectat molt probablement els comportaments relacionats amb la salut de les persones, com la realització d'activitat física regular, els patrons de son o el consum d'alcohol i tabac.

Els nivells d'activitat física en els centres de les àrees urbanes poden haver estat particularment baixos atès que els habitatges, normalment més petites en comparació amb les àrees rurals, sense accés privat a l'aire lliure en molts casos amb un jardí, terrassa o balcó, limiten les oportunitats per realitzar activitats físiques a la llar o tenir accés a un paisatge natural. Està àmpliament demostrat que l'activitat física, especialment a l'exterior, i l'accés a la natura ofereixen múltiples beneficis per a la salut mental i física, que són especialment importants per a les poblacions de més risc. A més, l'exercici realitzat a l'aire lliure mostra més beneficis en comparació amb el fet a l'interior. No obstant això, mentre que l'activitat física pot afectar positivament en la salut, la seva reducció o desaparició afecta negativament l'estat d'ànim general i el benestar de les persones.

Es preveu que el distanciament físic i social, combinat amb el confinament estricte a la llar i la mobilitat restringida, hagi afectat la realització d'activitat física regular, els patrons de son o el consum d'alcohol i tabac

D'altra banda, a l'inici de les estrictes mesures aplicades a Espanya durant l'estat d'alarma es va observar una reducció dràstica dels nivells de contaminació de l'aire en un 64%, de soroll, i dels de nivells d'activitat física de fins a un 38%. Aquests canvis han estat encara majors en nuclis urbans densament poblats, registrant per exemple a la ciutat de Barcelona una reducció dels nivells de contaminació del 70-80% i del 50% en els de soroll, principalment a causa de la reducció de la mobilitat i l'activitat industrial. Hi ha un gran interès en el món científic i els gestors de salut pública en entendre com els canvis en els nivells de contaminació o de soroll, les restriccions a la pràctica d'activitat física i altres mesures aplicades durant l'estat d'alarma poden haver afectat l'estat de salut física i mental de les persones.

Posem en marxa el projecte ACTIVID

Per fer front a aquests reptes per a la salut, des de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal estem coordinant el projecte ACTIVID, amb el qual pretenem avaluar l'impacte en les exposicions ambientals, és a dir, la contaminació de l'aire, el soroll o el contacte amb espais verds-, els nivells d'activitat física i la salut mental de les persones residents a Espanya en un context sense precedents, com la crisi de la COVID-19. Aquest estudi ajudarà a entendre no només com els canvis produïts per les mesures de l'estat d'alarma han afecten la salut ambiental i els hàbits d'activitat física, sinó que permetrà entendre com aquests influeixen en l'estat de salut mental i el benestar.

El projecte ACTIVID pretén avaluar l'impacte en les exposicions ambientals –és a dir, la contaminació de l'aire, el soroll o el contacte amb espais verds-, els nivells d'activitat física i la salut mental de les persones residents a Espanya en un context sense precedents, com la crisi de la COVID-19

Atès que els recursos i el personal del sistema de salut públic s'han vist sobrecarregats, ACTIVID servirà per quantificar els impactes sobre la salut, els factors i comportaments relacionats, causats per les mesures de control aplicades durant l'estat d'alarma més enllà de la COVID -19. Al seu torn, permetrà identificar els grups de població amb més risc de patir problemes de salut o analitzar diferències geogràfiques (per exemple, rural versus urbà), a més d'informar sobre el disseny de futures intervencions en salut. S'espera que els resultats d'aquest estudi siguin útils per ajudar els responsables en la presa de decisions en crisis sanitàries, així com en el disseny, implementació i avaluació de polítiques de salut pública basades en evidència científica, per prevenir i mitigar els impactes negatius psicosocials i en la salut de la ciutadania en general.

ACTIVID és un estudi caracteritzat per un innovador enfocament multi-metodològic que integra tant fonts d'informació tradicionals com altres més noves: recollirem informació a través de qüestionaris en línia, i la combinarem amb dades objectives de salut i de comportament relatives a l'activitat física amb una alta resolució temporal que ofereixen els rellotges intel·ligents (en el nostre cas Garmin © i Suunto ©). La utilització d'aquests dispositius en recerca científica està en augment al proporcionar informació biomètrica que no ofereixen altres dispositius com telèfons intel·ligents o acceleròmetres.

Estàs interessat/a? Participa a l'estudi ACTIVID!

  • Si tens 18 anys o més.
  • Pots parlar i llegir castellà.
  • Residies a Espanya en el moment que va començar l'estat d'alarma.

La teva participació consistirà en:

  • Completar un qüestionari sobre l'historial de salut, exposició i símptomes de COVID-19, estat d'ànim i hàbits d'activitat física.
  • Un cop a el mes i durant sis mesos, tens l'opció d'omplir també un qüestionari curt de seguiment en línia.
  • En el cas d'aquelles persones que tingueu un dispositiu portable Garmin, us preguntarem si voleu compartir les vostres dades sobre activitat física. Aquesta informació serà emmagatzemada en un servidor intern segur d'ISGlobal per una durada màxima de sis mesos des del començament de l'estudi. En qualsevol moment es podrà demanar retirar el consentiment d'accés a aquestes dades.

Les persones participants que hagin completat l'estudi tindran l'oportunitat de participar en el sorteig d'una compensació econòmica de 50 euros. Un procés aleatori assignarà la compensació econòmica a 40 participants. Esperem que el projecte ACTIVID recluti al voltant de 2.000 participants.

Participa aquí en el projecte ACTIVID!